1.- Khi ghép thêm từ vào một tính từ , ta sẽ được một ngữ có tính từ làm trung tâm ( ngữ tính từ ) . TD :
* Bông hoa này // rất đẹp .
* Bài toán này // không khó lắm .
2.- Ngữ tính từ cũng gồm có phần : phần đầu , phần trung tâm , phần cuối .
a.- Kết cấu phần trung tâm của ngữ tính từ : bao giờ cũng phải là tính từ .
b.- Kết cấu phần đầu của ngữ tính từ : thường có những từ đã , đang , sẽ , không , chưa , chẳng , cũng , vẫn , cứ , còn , đều , hơi , rất … TD :
* Nó rất đẹp .
* Trời vẫn lạnh .
* Lúa còn non .
c.- Kết cấu phần cuối của ngữ tính từ : có thể thêm một từ , một ngữ để bổ sung ý nghĩa cho tính từ đã nêu ở phần trung tâm . TD :
* Quân đội ta dũng cảm lắm . ( một từ )
* Ngôi nhà này giống như một cái chùa .( một ngữ ) .

IV.- VAI TRÒ NGỮ PHÁP CỦA NGỮ TÍNH TỪ :
1.- Làm thành phần chủ ngữ :
* Tốt danh hơn lành áo .
* Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
2.- Làm thành phần vị ngữ :
* Chiếc tàu đã xa tít ngoài khơi .
3.- Làm thành phần phụ của danh từ :
* Tôi đã trở thành một anh chàng dế thanh niên rất cường tráng .
4.- Làm thành phần phụ của động từ :
* Con tàu chạy nhanh vùn vụt .